กรมทางหลวง
  • กรมทางหลวง
  • Tel : 0-2644-5335, 0-2354-6558 Fax : 0-2354-6527
  • Website : www.doh.go.th